Câu hỏi:

05/09/2020 415

Choose the best answer.

You ____ in a dark room like this.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Ngữ pháp: should/ shouldn't !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

: Cấu trúc khuyên ai không nên làm gì: S+shouldn’t+V_infi

Đáp án:  You shouldn’t study in a dark room like this.

Tạm dịch: Bạn không nên học trong một căn phòng tối như thế này.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

He                  give up smoking because it is harmful to his health.

Xem đáp án » 05/09/2020 1,730

Câu 2:

Choose the best answer.

I feel tired. I should _____ to bed early.

Xem đáp án » 04/09/2020 1,130

Câu 3:

Choose the best answer.

You shouldn’t ____ late for school.

Xem đáp án » 04/09/2020 1,035

Câu 4:

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

Tom                 eat so many lollipops. It’s bad for his teeth.

Xem đáp án » 05/09/2020 909

Câu 5:

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

People                  drive fast in the town centre.

Xem đáp án » 05/09/2020 632

Câu 6:

Choose the best answer.

Where ____ we go when we are in Ho Chi Minh City?

Xem đáp án » 04/09/2020 487

Câu 7:

Choose the best answer.

You ______ a good pair of shoes for jogging.

Xem đáp án » 04/09/2020 475

Bình luận


Bình luận