Câu hỏi:

05/09/2020 183

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

It’s so dark out there. You                 bring an umbrella.

Câu hỏi trong đề:   Ngữ pháp: should/ shouldn't !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

should: nên

shouldn't: không nên

- Cấu trúc khuyên ai nên làm gì: S+should+V_infi

Cấu trúc khuyên ai không nên làm gì:

S+should not/ shouldn't +V_infi

Dựa vào ngữ cảnh câu trước (Trời đng tối dần, chúng ta... mang theo ô), ta chọn should để khuyên ai đó.

Đáp án: It’s so dark out there. You should bring an umbrella.

Tạm dịch: Nó rất tối ngoài kia. Bạn nên mang theo một chiếc ô.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

He                  give up smoking because it is harmful to his health.

Xem đáp án » 05/09/2020 1,741

Câu 2:

Choose the best answer.

I feel tired. I should _____ to bed early.

Xem đáp án » 04/09/2020 1,146

Câu 3:

Choose the best answer.

You shouldn’t ____ late for school.

Xem đáp án » 04/09/2020 1,055

Câu 4:

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

Tom                 eat so many lollipops. It’s bad for his teeth.

Xem đáp án » 05/09/2020 925

Câu 5:

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

People                  drive fast in the town centre.

Xem đáp án » 05/09/2020 641

Câu 6:

Choose the best answer.

Where ____ we go when we are in Ho Chi Minh City?

Xem đáp án » 04/09/2020 496

Câu 7:

Choose the best answer.

You ______ a good pair of shoes for jogging.

Xem đáp án » 04/09/2020 479

Bình luận


Bình luận