Câu hỏi:

05/09/2020 12,412

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của axetilen trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua bình đựng dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là

Xem đáp án » 05/09/2020 15,552

Câu 2:

Trong điều kiện thích hợp 1 mol khí axetilen tác dụng hoàn toàn với 2 mol khí hiđro, thu được chất khí là

Xem đáp án » 05/09/2020 7,207

Câu 3:

Đốt hoàn toàn 24 ml hỗn hợp axetilen và metan phải dùng 54 ml oxi (các thể tích khí đo ở đktc). Thể tích khí CO2 sinh ra là

Xem đáp án » 11/07/2020 3,978

Câu 4:

Cho 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 4,8 gam. Số mol khí C2H4 trong hỗn hợp ban đầu là

Xem đáp án » 11/07/2020 1,297

Câu 5:

Có 3 bình, mỗi bình chứa 1 trong các khí sau: metan, axetilen, khí cacbonic. Đánh số A, B, C vào các bình này và tiến hành các thí nghiệm với từng chất khí. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Hãy cho biết 3 bình A, B, C chứa lần lượt những khí nào?

Xem đáp án » 11/07/2020 1,058

Câu 6:

Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là

Xem đáp án » 05/09/2020 642

Bình luận


Bình luận