Câu hỏi:

14/09/2020 5,742

Choose the best answer.

In team sports, the two teams ________ against each other in order to get the better score.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

do (v): làm

make (v): làm, tạo nên

compete (v): cạnh tranh, thi đấu

compete against: đấu lại ai

=> In team sports, the two teams compete against each other in order to get the better score.

Tạm dịch: Trong các môn thể thao đồng đội, hai đội thi đấu với nhau để có được điểm số cao hơn.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

I’d like to watch motor racing because it is very _________.

Xem đáp án » 14/09/2020 3,034

Câu 2:

Give the correct form of the word given.

The football fans cheered                  for their side. (loud)

Xem đáp án » 14/09/2020 2,161

Câu 3:

Choose the best answer.

Marathon is considered a/an ______ sport.

Xem đáp án » 14/09/2020 2,089

Câu 4:

Give the correct form of the word given.

Did you join the sports                 last week, Tom? (compete)

Xem đáp án » 14/09/2020 1,620

Câu 5:

Give the correct form of the word given.

I did many sports last week and was                 . (exhaust)

Xem đáp án » 14/09/2020 1,154

Câu 6:

Choose the best answer.

At the weekend we can play a ______ of badminton or join in a football match.

Xem đáp án » 14/09/2020 973

Bình luận


Bình luận