Câu hỏi:

22/09/2020 1,822

Để thực hiện chức năng là trạm năng lượng của tế bào, ti thể có cấu trúc như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Ti thể là bào quan được bao bọc bởi hai màng, màng trong ăn sâu vào khoang ti thể tạo thành các mào; trên mào có nhiều loại enzim hô hấp. Ti thể chứa nhiều prôtêin và lipit, ngoài ra còn chứa axit nuclêic (ADN vòng, ARN) và ribôxôm (giống với ribôxôm của vi khuẩn).

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

Xem đáp án » 22/09/2020 35,934

Câu 2:

Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 35,771

Câu 3:

Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 34,063

Câu 4:

Chức năng quan trọng nhất của nhân tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 33,286

Câu 5:

Trong dịch nhân có chứa

Xem đáp án » 22/09/2020 30,102

Câu 6:

Bào quan nào có thể chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học?

Xem đáp án » 22/09/2020 26,139

Câu 7:

Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì

Xem đáp án » 22/09/2020 24,881

Bình luận


Bình luận