Câu hỏi:

22/09/2020 2,305

Trong các yếu tố cấu tạo sau đây, yếu tố nào có chứa diệp lục và enzim quang hợp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Trên màng tilacôit có hệ sắc tố (chất diệp lục và sắc tố vàng) và các hệ enzim sắp xếp một cách trật tự, tạo thành vô số các đơn vị cơ sở dạng hạt hình cầu.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

Xem đáp án » 22/09/2020 35,934

Câu 2:

Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 35,774

Câu 3:

Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 34,064

Câu 4:

Chức năng quan trọng nhất của nhân tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 33,289

Câu 5:

Trong dịch nhân có chứa

Xem đáp án » 22/09/2020 30,107

Câu 6:

Bào quan nào có thể chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học?

Xem đáp án » 22/09/2020 26,142

Câu 7:

Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì

Xem đáp án » 22/09/2020 24,884

Bình luận


Bình luận