Câu hỏi:

22/09/2020 5,839

Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây là chung cho lục lạp và ti thể? 

(1) được bao bọc bởi 2 lớp màng. 

(2) tìm thấy ở tất cả các tế bào nhân thực. 

(3) có chức năng chuyển hóa năng lượng cho tế bào. 

(4) có các phân tử ADN dạng sợi kép. 

(5) có bào quan riboxom.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Các đặc điểm có ở cả ti thể và lạp thể là: (1),(4),(5)

Ý (2) sai, ở tế bào động vật (nhân thực) không có lục lạp

Ý (3) sai, chức năng của quang hợp là tổng hợp chất hữu cơ

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

Xem đáp án » 22/09/2020 35,939

Câu 2:

Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 35,787

Câu 3:

Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 34,069

Câu 4:

Chức năng quan trọng nhất của nhân tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 33,304

Câu 5:

Trong dịch nhân có chứa

Xem đáp án » 22/09/2020 30,111

Câu 6:

Bào quan nào có thể chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học?

Xem đáp án » 22/09/2020 26,149

Câu 7:

Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì

Xem đáp án » 22/09/2020 24,890

Bình luận


Bình luận