Câu hỏi:

22/09/2020 1,785

Sự khác nhau giữa cấu tạo của ty thể và lục lạp là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Sự khác nhau giữa cấu tạo của ty thể và lục lạp là: Màng trong của ty thể thì gấp nếp còn màng trong của lục lạp thì trơn.

B sai, đều có màng kép

C sai, cả hai đều có riboxom và enzyme

D sai, ty thể có  enzyme hô hấp; lục lạp có chất diệp lục

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

Xem đáp án » 22/09/2020 35,939

Câu 2:

Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 35,787

Câu 3:

Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 34,069

Câu 4:

Chức năng quan trọng nhất của nhân tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 33,305

Câu 5:

Trong dịch nhân có chứa

Xem đáp án » 22/09/2020 30,111

Câu 6:

Bào quan nào có thể chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học?

Xem đáp án » 22/09/2020 26,149

Câu 7:

Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì

Xem đáp án » 22/09/2020 24,890

Bình luận


Bình luận