Câu hỏi:

22/09/2020 3,255

Điểm khác biệt giữa màng trong và màng ngoài của ti thể là: 

I. Màng trong gồm hai lớp phôtpholipit kép còn màng ngoài có một lớp. 

II. Màng trong có chứa hệ enzim hô hấp, màng ngoài không có. 

III. Màng ngoài gấp khúc tạo ra các mào, màng trong không gấp khúc. 

IV. Màng trong có diện tích bé hơn diện tích màng ngoài. Số phương án KHÔNG đúng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

I sai, cả 2 màng đều gồm 2 lớp phospholipit.

II đúng

III sai, màng trong gấp khúc, màng ngoài không gấp khúc.

IV sai, màng trong có diện tích lớn hơn màng ngoài.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

Xem đáp án » 22/09/2020 35,917

Câu 2:

Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 35,733

Câu 3:

Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 34,032

Câu 4:

Chức năng quan trọng nhất của nhân tế bào là

Xem đáp án » 22/09/2020 33,223

Câu 5:

Trong dịch nhân có chứa

Xem đáp án » 22/09/2020 30,062

Câu 6:

Bào quan nào có thể chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học?

Xem đáp án » 22/09/2020 26,118

Câu 7:

Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì

Xem đáp án » 22/09/2020 24,856

Bình luận


Bình luận