Câu hỏi:

12/10/2020 752

Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

PVC: poli vinyl clorua

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đun sôi hỗn hợp gồm C2H5Br và KOH trong C2H5OH thấy thoát ra một chất khí không màu. Dẫn khí này đi qua ống nghiệm đựng nước brom. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án » 12/10/2020 3,394

Câu 2:

Theo quy tắc Zai-xep, sản phẩm chính của phản ứng tách HCl ra khỏi phân tử 2-clobutan?

Xem đáp án » 12/10/2020 1,958

Câu 3:

Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là :

Xem đáp án » 12/10/2020 645

Câu 4:

Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 12/10/2020 490

Câu 5:

Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X gồm hai olefin trong đó sản phẩm chính chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được bao nhiêu lít CO2 (đktc)? Biết các phản ứng xảy ra với hiệu suất phản ứng là 100%.

Xem đáp án » 12/10/2020 423

Câu 6:

Khi đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa KOH và C2H5OH, thu được

Xem đáp án » 12/10/2020 416

Bình luận


Bình luận