Câu hỏi:

12/10/2020 521

Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên vì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Quần thể giao phối được xem 1 đơn vị sinh sản là quần thể có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu không đúng về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa tổng hợp là:

Xem đáp án » 12/10/2020 9,509

Câu 2:

Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất:

Xem đáp án » 12/10/2020 3,165

Câu 3:

Hình thành loài khác khu vực địa lí dễ xảy ra hơn so với hình thành loài cùng khu vực đia lí. Giải thích nào sau dây hợp lí nhất?

Xem đáp án » 12/10/2020 2,162

Câu 4:

Phân tích trình tự các băng (ký hiệu từ 1 đến 10) trên một NST của 6 quần thể ruồi giấm thuộc 6 vùng địa lý khác nhau, người ta thu được kết quả sau:

a. 12345678.       b. 12263478.      c. 15432678.

d. 14322678.       e. 16223478.      f. 154322678.

Giả sử quần thể a là quần thể gốc, do đột biến cấu trúc NST làm phát sinh những quần thể tiếp theo.

Trình tự xuất hiện các quần thể là:

Xem đáp án » 12/10/2020 1,382

Câu 5:

Cho các nhân tố sau:

(1) Chọn lọc tự nhiên     

 (2) Cách ly     

(3) Giao phối không ngẫu nhiên   

(4) Các yếu tố ngẫu nhiên 

(5) Đột biến         

(6) Di nhập gen

Các nhân tố tiến hóa có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là:

Xem đáp án » 12/10/2020 948

Câu 6:

Khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hoá, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 12/10/2020 876

Câu 7:

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Trong cùng một khu vực địa lí luôn có sự hình thành loài mới bằng cách li đia lí.

(2) Sự hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hóa không liên quan đến chọn lọc tự nhiên.

(3) Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn gắn liền với sự hình thành loài mới.

(4) Trong quá trình hình thành loài bằng con đường sinh thái không cần đến sự cách li địa lí.

Xem đáp án » 12/10/2020 853

Bình luận


Bình luận