Câu hỏi:

06/11/2020 963

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol anđehit A no, mạch hở, đơn  chức thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 49,6 gam. Anđehit A là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Hướng dẫn  Đốt cháy anđehit no, mạch hở đơn chức thu được nCO2 = nH2O = a mol

=> mCO2 + mH2O= 49,6 => 44a + 18a = 49,6 => a = 0,8 mol

=> số C trong A = nCO2 / nA = 0,8 / 0,2 = 4 => CTPT của A là C4H8O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất A chứa C, H, O có M < 90 đvC. A tham gia phản ứng tráng bạc và có thể tác dụng với H2 (xt Ni) sinh ra ancol chứa C bậc IV trong phân tử. Công thức của A là

Xem đáp án » 06/11/2020 1,469

Câu 2:

Một anđehit X trong đó oxi chiếm 37,21% về khối lượng. Cho 1 mol X tham gia phản ứng tráng bạc tạo tối đa 4 mol Ag. Khối lượng muối hữu cơ sinh ra khi cho 0,25mol X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3

Xem đáp án » 06/11/2020 792

Câu 3:

Cho sơ đồ sau: C3H6 → C3H7Br → C3H8O → C3H6O (X). Biết các chất đều là sản phẩm chính. X có những tính chất là

Xem đáp án » 06/11/2020 642

Câu 4:

Chuyển hóa hoàn toàn 2,32 gam anđehit X mạch hở bằng phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3 dư rồi cho lượng Ag sinh ra tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư tạo ra 3,808 lít NO2 ở 27oC và 1,033 atm. Tên gọi của anđehit là:

Xem đáp án » 06/11/2020 415

Câu 5:

Trong các chất: ancol propylic, anđehit fomic, axit butiric và etilen glycol, chất có nhiệt độ sôi nhỏ nhất là

Xem đáp án » 06/11/2020 339

Câu 6:

Có bao nhiêu anđehit 2 chức có CTĐGN là C2H3O?

Xem đáp án » 06/11/2020 286

Bình luận


Bình luận