100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic nâng cao (phần 1)

  • 3786 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu anđehit 2 chức có CTĐGN là C2H3O?

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn Anđehit 2 chức có 2 nhóm –CHO => phân tử có 2 nguyên tử O

=> CTPT: C4H6O2

Có 2 công thức thỏa mãn là

OHC-CH2-CH2-CHO

CH3-CH(CHO)2


Câu 2:

Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhận biết được các chất: ancol etylic, glixerol, dung dịch anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn?

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn  

- Dùng Cu(OH)2/OH- thực hiện theo 2 bước như sau


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol anđehit A no, mạch hở, đơn  chức thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 49,6 gam. Anđehit A là

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn  Đốt cháy anđehit no, mạch hở đơn chức thu được nCO2 = nH2O = a mol

=> mCO2 + mH2O= 49,6 => 44a + 18a = 49,6 => a = 0,8 mol

=> số C trong A = nCO2 / nA = 0,8 / 0,2 = 4 => CTPT của A là C4H8O


Câu 4:

Hợp chất A chứa C, H, O có M < 90 đvC. A tham gia phản ứng tráng bạc và có thể tác dụng với H2 (xt Ni) sinh ra ancol chứa C bậc IV trong phân tử. Công thức của A là

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn  A có khả năng tráng bạc => A chứa gốc –CHO

Ancol chứa C bậc IV => có dạng (CH3)3C-R-CHO

Vì M < 90 => 57 + R + 29 < 90 => R = 0

=> A là (CH3)3CCHO


Câu 5:

Hiện nay nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn  Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là etilen

2CH2=CH2 + O2 PdCl2,CuCl2 2CH3CHO


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận