100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic nâng cao (phần 3)

  • 1919 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm propen, anđehit propionic, axeton, ancol anlylic thu được khối lượng H2O là

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn Hỗn hợp X gồm propen (C3H6), anđehit propionic (C3H6O), axeton (C3H6O), ancol anlylic (C3H6O)

=> X có dạng C3H6Ox

=> đốt cháy hoàn toàn X thu được nH2O = 3.nX = 0,6 mol

=> mH2O = 0,6.18 = 10,8 gam


Câu 2:

Oxi hóa không hoàn toàn 3,6 gam HCHO cần V lít khí oxi (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn HCHO+12O2HCOOH

                   0,12  → 0,06

VO2=0,06.22,4=1,344 (lít)


Câu 4:

Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bằng CuO đun nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X gồm HCHO, H2O và CH3OH dư. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hóa là

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn nHCHO = nAg / 4 = 0,03 mol

=> nCH3OH phản ứng = nHCHO  = 0,03 mol

=> H = nCH3OH phản ứng  /  nCH3OH ban đầu = 80%


Câu 5:

Một hỗn hợp X gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic và H2. Lấy a mol hỗn hợp X cho qua Ni, đốt nóng thu được hỗn hợp Y gồm các chất hữu cơ và H2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15 gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi giảm 3,9 gam. Giá trị của a là 

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn  X : C2H2 ; CH2O  ; CH2O2 ; H2 

=> Bảo toàn nguyên tố : nCO2 = nC(X) = 0,15 mol

Bảo toàn nguyên tố H: nH2O = ½ nH(X) =  nX = a

=> mdd giảm = mCaCO3 – mCO2 – mH2O

=> 3,9 = 15 – 44.015 – 18nH2O => nH2O = 0,25 mol = a


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận