100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic nâng cao (phần 4)

  • 1919 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kiềm có tổng khối lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là 

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn Giả sử axit trên là RCOOH => muối là RCOOM (M là kim loại kiềm)

15,8 = 0,1.(R + 45) + 0,1.(R + 44 + M)

=> R = 34,5 – 0,5M

Với M = 23 => R = 23 (loại)

Với M = 39 (K) => R = 15 (CH3)

=> axit etanoic CH3COOH


Câu 2:

Để oxi hóa CH3CHO,  C2H5CHO,  C3H7CHOthành axit tương ứng cần V lít không khí (O2 chiếm 1/5 thể tích không khí). Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với Na dư thấy có 2,8 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của V bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn nH2=0,125  mol 

RCHO+12O2RCOOH    ;     RCOOH+NaRCOONa+12H2   

             0,125  ←   0,25                0,25                ←             0,125      

Vkk=0,125.22,4.5=14 (lít)


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 5,1 gam hỗn hợp gồm 2 ankanal có số nguyên tử cacbon liên tiếp. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 25 gam kết tủa tạo thành. Vậy tên của ankanal là:

Xem đáp án

Đáp án B

Hướng dẫn

Khi đốt cháy ankanal thì

nH2O=nCO2=0,25 molBTKL: 5,1=0,25.12+0,25.2+16.nOnO=0,1=nanđehitC=0,250,1=2,5

Vậy ankanal cần tìm là etanal và propanal


Câu 4:

Trong công nghiệp, HCHO được điều chế từ chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn Trong công nghiệp, HCHO được điều chế từ CH4 hoặc CH3OH


Câu 5:

Hỗn hợp M gồm anđehit X (no, đơn chức, mạch hở) và hiđrocacbon Y, có tổng số mol là 0,4 (số mol của X nhỏ hơn của Y). Đốt cháy hoàn toàn M, thu được 17,92 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Hiđrocacbon Y là

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn nCO2 = 0,8 mol; nH2O = 0,8 mol

Vì đốt cháy anđehit X no, mạch hở, đơn chức thu được nCO2 = nH2O

=> đốt cháy hiđrocacbon Y cũng thu được nCO2 = nH2O => Y là anken

Số C trung bình = nCO2 / nM = 2 => có 2 trường hợp X có số C < 2; Y có số C > 2 hoặc X và Y đều có số C = 2

Nếu X là HCHO => Y là C3H6 => loại vì nX = nY

=> X và Y đều có 2C => Y là C2H4 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận