Câu hỏi:

06/11/2020 265

Hiện nay nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Hướng dẫn  Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là etilen

2CH2=CH2 + O2 PdCl2,CuCl2 2CH3CHO

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất A chứa C, H, O có M < 90 đvC. A tham gia phản ứng tráng bạc và có thể tác dụng với H2 (xt Ni) sinh ra ancol chứa C bậc IV trong phân tử. Công thức của A là

Xem đáp án » 06/11/2020 1,467

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol anđehit A no, mạch hở, đơn  chức thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 49,6 gam. Anđehit A là

Xem đáp án » 06/11/2020 962

Câu 3:

Một anđehit X trong đó oxi chiếm 37,21% về khối lượng. Cho 1 mol X tham gia phản ứng tráng bạc tạo tối đa 4 mol Ag. Khối lượng muối hữu cơ sinh ra khi cho 0,25mol X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3

Xem đáp án » 06/11/2020 780

Câu 4:

Cho sơ đồ sau: C3H6 → C3H7Br → C3H8O → C3H6O (X). Biết các chất đều là sản phẩm chính. X có những tính chất là

Xem đáp án » 06/11/2020 638

Câu 5:

Chuyển hóa hoàn toàn 2,32 gam anđehit X mạch hở bằng phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3 dư rồi cho lượng Ag sinh ra tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư tạo ra 3,808 lít NO2 ở 27oC và 1,033 atm. Tên gọi của anđehit là:

Xem đáp án » 06/11/2020 415

Câu 6:

Trong các chất: ancol propylic, anđehit fomic, axit butiric và etilen glycol, chất có nhiệt độ sôi nhỏ nhất là

Xem đáp án » 06/11/2020 339

Câu 7:

Có bao nhiêu anđehit 2 chức có CTĐGN là C2H3O?

Xem đáp án » 06/11/2020 285

Bình luận


Bình luận