Câu hỏi:

06/11/2020 264

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tổng của số liền sau số lớn nhất có ba chữ số với số nhỏ nhất có một chữ số có giá trị là

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số liền sau số lớn nhất có ba chữ số là 1000

Số nhỏ nhất có một chữ số là 0

Tổng của 2 số đó là 0 + 1000 = 1000

Số cần điền là 1000

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phép tính:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Xem đáp án » 06/11/2020 336

Câu 2:

Phép tính có số bị trừ là 864 và hiệu là 234.

Giá trị của số trừ là 

Xem đáp án » 06/11/2020 295

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

30 + 40 = 

Xem đáp án » 06/11/2020 290

Câu 4:

Tìm x. Biết: x-124=371.

Giá trị của x là 

Xem đáp án » 06/11/2020 269

Câu 5:

Một trường tiểu học có 254 học sinh nam và 243 học sinh nữ. Tất cả học sinh của trường đó là:

Xem đáp án » 06/11/2020 266

Câu 6:

Chọn dấu (<; > ) hoặc (= ) đặt vào chỗ trống.

345 + 13  369 – 13 – 12  

Xem đáp án » 06/11/2020 236

Bình luận


Bình luận