Câu hỏi:

11/11/2020 362

Vẽ hai đường thẳng aa' và bb' cắt nhau tại O như hình vẽ. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Góc aOb và góc ... là hai góc đối đỉnh vì cạnh Oa là tia đối của cạnh Oa' và cạnh Ob là... của cạnh Ob'.

b) Góc a'Ob và góc aOb' là ... vì cạnh Oa là tia đối của cạnh ... và cạnh ... là tia đối của cạnh Ob'.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) a'Ob'^ / tia đối;

b) hai góc đối đỉnh/ Oa'/ Ob.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O sao cho AOC^ = 60°.

a) Tính số đo các góc còn lại.

b) Vẽ tia Ot là phân giác của AOC^ và Ot' là tia đối của tia Ot. Chứng minh Ot' là tia phân giác của BOD^

Xem đáp án » 11/11/2020 2,793

Câu 2:

Đường thẳng xx' cắt đường thẳng yy' tại O. Vẽ tia phân giác Ot của xOy^

a) Gọi Ot' là tia đối của tia Ot. So sánh xOt'^ và t'Oy^

b) Vẽ tia phân giác Om của xOy^. Tính góc mOt^

Xem đáp án » 11/11/2020 2,421

Câu 3:

Cho hai góc kề nhau xOy và yOz có tổng bằng 110° và xOy^yOz^= 30°.

a) Tính số đo xOy^ và yOz^

b) Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh xOy^ và yOz^

Xem đáp án » 11/11/2020 1,922

Câu 4:

Cho hai góc kề nhau xOy và yOz có tổng bằng 150°xOy^yOz^= 90°.

a) Tính số đo xOy^ và yOz^

b) Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh xOy^ và yOz^

Xem đáp án » 11/11/2020 1,880

Câu 5:

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M tạo thành AMC^ có số đo bằng 30°.

a) Tính số đo các góc BMD^ và AMD^.

b) Viết tên các cặp góc đối đỉnh và các cặp góc bù nhau.

Xem đáp án » 11/11/2020 1,820

Câu 6:

Cho góc xOy có số đo bằng 45°. Vẽ hai tia Om, On lần lượt là tia đối của tia Oy, Ox. Tính số đo các góc còn lại trên hình.

Xem đáp án » 11/11/2020 1,613

Câu 7:

Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại A, biết xAy^ = 40°.

a) Tính số đo các góc yAx'^, x'Ay'^ và y'Ax^

b) Vẽ tia phân giác At của xAy^ và tia phân giác At' của x'Ay'^. Chứng minh hai tia At và At' là hai tia đối nhau.

Xem đáp án » 11/11/2020 1,400

Bình luận


Bình luận