Câu hỏi:

11/11/2020 657

Cho hai góc kề bù xOy và yOz. Gọi Om và On lần lượt là các tia phân giác của các góc xOy và yOz. Tính số đo mOn^?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O sao cho AOC^ = 60°.

a) Tính số đo các góc còn lại.

b) Vẽ tia Ot là phân giác của AOC^ và Ot' là tia đối của tia Ot. Chứng minh Ot' là tia phân giác của BOD^

Xem đáp án » 11/11/2020 2,843

Câu 2:

Đường thẳng xx' cắt đường thẳng yy' tại O. Vẽ tia phân giác Ot của xOy^

a) Gọi Ot' là tia đối của tia Ot. So sánh xOt'^ và t'Oy^

b) Vẽ tia phân giác Om của xOy^. Tính góc mOt^

Xem đáp án » 11/11/2020 2,503

Câu 3:

Cho hai góc kề nhau xOy và yOz có tổng bằng 110° và xOy^yOz^= 30°.

a) Tính số đo xOy^ và yOz^

b) Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh xOy^ và yOz^

Xem đáp án » 11/11/2020 1,990

Câu 4:

Cho hai góc kề nhau xOy và yOz có tổng bằng 150°xOy^yOz^= 90°.

a) Tính số đo xOy^ và yOz^

b) Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh xOy^ và yOz^

Xem đáp án » 11/11/2020 1,926

Câu 5:

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M tạo thành AMC^ có số đo bằng 30°.

a) Tính số đo các góc BMD^ và AMD^.

b) Viết tên các cặp góc đối đỉnh và các cặp góc bù nhau.

Xem đáp án » 11/11/2020 1,829

Câu 6:

Cho góc xOy có số đo bằng 45°. Vẽ hai tia Om, On lần lượt là tia đối của tia Oy, Ox. Tính số đo các góc còn lại trên hình.

Xem đáp án » 11/11/2020 1,639

Câu 7:

Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại A, biết xAy^ = 40°.

a) Tính số đo các góc yAx'^, x'Ay'^ và y'Ax^

b) Vẽ tia phân giác At của xAy^ và tia phân giác At' của x'Ay'^. Chứng minh hai tia At và At' là hai tia đối nhau.

Xem đáp án » 11/11/2020 1,406

Bình luận


Bình luận