Câu hỏi:

11/11/2020 522

Cho góc mOn. Vẽ Ox là tia phân, giác của mOn^. Vẽ Ox' là tia đối của tia Ox. Vẽ nOt^ kề bù với mOn^. Khi đó các góc x'Ot^ và mOx^ có phải là hai góc đối đỉnh không?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O sao cho AOC^ = 60°.

a) Tính số đo các góc còn lại.

b) Vẽ tia Ot là phân giác của AOC^ và Ot' là tia đối của tia Ot. Chứng minh Ot' là tia phân giác của BOD^

Xem đáp án » 11/11/2020 2,804

Câu 2:

Đường thẳng xx' cắt đường thẳng yy' tại O. Vẽ tia phân giác Ot của xOy^

a) Gọi Ot' là tia đối của tia Ot. So sánh xOt'^ và t'Oy^

b) Vẽ tia phân giác Om của xOy^. Tính góc mOt^

Xem đáp án » 11/11/2020 2,431

Câu 3:

Cho hai góc kề nhau xOy và yOz có tổng bằng 110° và xOy^yOz^= 30°.

a) Tính số đo xOy^ và yOz^

b) Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh xOy^ và yOz^

Xem đáp án » 11/11/2020 1,937

Câu 4:

Cho hai góc kề nhau xOy và yOz có tổng bằng 150°xOy^yOz^= 90°.

a) Tính số đo xOy^ và yOz^

b) Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Hãy so sánh xOy^ và yOz^

Xem đáp án » 11/11/2020 1,893

Câu 5:

Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M tạo thành AMC^ có số đo bằng 30°.

a) Tính số đo các góc BMD^ và AMD^.

b) Viết tên các cặp góc đối đỉnh và các cặp góc bù nhau.

Xem đáp án » 11/11/2020 1,823

Câu 6:

Cho góc xOy có số đo bằng 45°. Vẽ hai tia Om, On lần lượt là tia đối của tia Oy, Ox. Tính số đo các góc còn lại trên hình.

Xem đáp án » 11/11/2020 1,618

Câu 7:

Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại A, biết xAy^ = 40°.

a) Tính số đo các góc yAx'^, x'Ay'^ và y'Ax^

b) Vẽ tia phân giác At của xAy^ và tia phân giác At' của x'Ay'^. Chứng minh hai tia At và At' là hai tia đối nhau.

Xem đáp án » 11/11/2020 1,400

Bình luận


Bình luận