Câu hỏi:

12/11/2020 8,666

There is no use persuading her to join us because  her parents    her to return home after the last game_____ over.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Kiến thức về thì động từ

Tạm dịch: Thuyết phục cô ấy tham gia cùng chúng ta là vô ích vì bố mẹ cô ấy đã dặn phải về nhà sau khi trò chơi cuối cùng kết thúc.

=> Căn cứ vào nghĩa của câu:

+ Việc “Bố mẹ cô ấy đã bảo cô ấy” là hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời gian nên ta chia thì hiện tại hoàn thành.

=> Căn cứ vào mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian “after the last game      over”:

+ Vì hành động “trò chơi cuối chưa kết thúc” nên ta chia ở thì hiện tại đơn.

Đáp án B

Cấu trúc khác cần lưu ý:

There is no use + V-ing: vô ích khi làm gì Persuade sb to do st: thuyết phục ai làm gì Tell sb to do st: bảo ai làm gì

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

We were so looking forward to stretching out on the beach in the sunshine, but it ___ the whole time we were there.

Xem đáp án » 12/11/2020 44,314

Câu 2:

Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)

Overpopulation in big cities has severely affected the air and water quality.

Xem đáp án » 12/11/2020 38,067

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

I was going to have a go at parachuting but lost my nerve at the last minute.

Xem đáp án » 12/11/2020 31,972

Câu 4:

It is desirable that the hotel manager remember to call the_______staff every 6 months to clean up the air conditioners.

Xem đáp án » 12/11/2020 20,944

Câu 5:

If we lose the case we may be____for the costs of the whole trial.

Xem đáp án » 12/11/2020 18,607

Câu 6:

The committee is______of well-known mountaineers.

Xem đáp án » 12/11/2020 18,437

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 12/11/2020 17,208

Bình luận


Bình luận