Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 23

  • 28361 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về phát âm của nguyên âm

tangle /ˈtæŋɡl/

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/

battle /ˈbætl/

calculate /ˈkælkjuleɪt/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về phát âm của đuôi -ed

Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại

begged /beɡd/: cầu xin

canned /kænd/: đóng hộp

booked /bʊkt/: đặt vé

buttoned /ˈbʌtnd/: cài khuy


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về trọng âm

erode /ɪˈroʊd/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

involve /ɪnˈvɒlv/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

reduce /rɪˈduːs/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

product /ˈprɒdʌkt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc các danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

=> Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C.

Kiến thức về trọng âm

discussion /dɪˈskʌʃn/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc các từ có hậu tố là -sion thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước.

assistant /əˈsɪstənt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.

character /ˈkærəktər/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.

expensive /ɪkˈspensɪv/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc hậu tố -ive làm trọng âm rơi vào trước âm đó.


Câu 5:

There is no use persuading her to join us because  her parents    her to return home after the last game_____ over.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về thì động từ

Tạm dịch: Thuyết phục cô ấy tham gia cùng chúng ta là vô ích vì bố mẹ cô ấy đã dặn phải về nhà sau khi trò chơi cuối cùng kết thúc.

=> Căn cứ vào nghĩa của câu:

+ Việc “Bố mẹ cô ấy đã bảo cô ấy” là hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời gian nên ta chia thì hiện tại hoàn thành.

=> Căn cứ vào mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian “after the last game      over”:

+ Vì hành động “trò chơi cuối chưa kết thúc” nên ta chia ở thì hiện tại đơn.

Đáp án B

Cấu trúc khác cần lưu ý:

There is no use + V-ing: vô ích khi làm gì Persuade sb to do st: thuyết phục ai làm gì Tell sb to do st: bảo ai làm gì


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận