Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 12

  • 28472 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

A. computer /kəm'pju:tə/        

B. citizen /'sitizn/        

C. economy /i:'kɔnəmi/           

D. technique /tek'ni:k/

“c” có 2 cách phiên âm phổ biến là /k/ và /s/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

A. consist /kən'sist/    

B. consume /kən'sju:m/          

C. concept /'kɒnsept/

D. conclude /kən'klu:d/

“o” có nhiều cách phiên âm /ə/, /ɒ/, /ʊə/,...


Câu 3:

There were some rainy days, but it was a nice holiday___________.

Xem đáp án

Đáp án A

A.nói chung B. bằng mọi cách C. Không chút nào D. đặc biệt là

By no means= not at all

Có vài ngày mưa, nhưng nhìn chung nó vẫn là 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ.


Câu 4:

Some people say that in the future the whole world will experience a period of ______ depression.

Xem đáp án

Đáp án B

Economic depression (n): sự khủng hoảng kinh tế

Một số người nói rằng trong tương lai cả thế giới sẽ trải qua một giai đoạn khủng hoảnh kinh tế.


Câu 5:

If Mary had been invited, she ___________ to the party.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu điều kiện loại 3: if+ S+ had+PP, S+would have+ PP.

Nếu Mary đã được mời, cô ấy sẽ đến bữa tiệc rồi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận