Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 9

  • 28477 lượt thi

  • 49 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức về phát âm

“-s” được phát âm là:

+ /s/: khi âm tận cùng trước nó là /p/, /k/, /f/, /0/, /s/, /t/

+ /iz/: khi trước –s là: ch, sh, ss, x, ge, o (trừ từ goes)

+ /z/: khi âm tận cùng trước nó là nguyên ân và các phụ âm còn lại

=> Đáp án B


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức về phát âm

A. contractual /kən'træktʊəl/           B. concern / kən'səːn/

C. confused / kən'fjuːzd/                   D. concentrate / kɒns(ə)ntreɪt/

=> Đáp án D (phần gạch chân được phát âm là / kɒn/, các phương án còn lại được phát âm là /kən/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức về trọng âm

A. romantic /rə(ʊ)'mæntik/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

B. marriage /'mærɪdʒ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi –age không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

C. majority /mə'dʒɔriti/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –y làm trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên.

D. attractiveness /ə'træktivnis/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi – ness không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và đuôi – ive làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

=> Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Kiến thức về trọng âm

A. birthday /'bɔ:θ,dei/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc danh từ ghép thì trọng âm rơi vào danh từ thứ nhất.

B. schoolboy /'sku:lbɔi/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc danh từ ghép thì trọng âm rơi vào danh từ thứ nhất.

C. carefully /'kəfuli/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi – ly và đuôi –ful không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

D. imagine /i'mædʒin/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đa số động từ có ba âm tiết thì trọng âm không rơi vào âm tiết đầu. Như vậy, từ “imagine” ta xác định trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai hoặc thứ ba. Âm thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn  /æ/ và âm thứ ba có chứa một nguyên âm ngắn /i/ nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

=> Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

She made a big_____about not having a window seat on the plane.

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B

Kiến thức về cụm từ cố định

Make a fuss: làm ầm ĩ lên, cãi cọ

Tạm dịch: Trên máy bay cô ấy đã cãi cọ vì không có chỗ ngồi gần cửa sổ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận