Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 14

  • 28479 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Read the following passage and mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best first each of the numbered blank from 1 to 5

 American folk music originated with (1) _____ people at a time when the rural population was isolated and music was not (2)______spread by radio, records, or music video. It was (3)_____by oral traditional and is noted for its energy ,humor, and emotional impact. The major source of aerly American folk songs was music from the Bristish Isles , but songs from Africa as songs of the American Indians have significant part in its heritage. Later settler from other countries also contributed songs. In the nineteenth century, composer Steven Foster wrote some of the most enduringly popular of all American songs ,(4)______soon became part of the folk tradition. Beginning in the 1930s , Woody Guthrie gained great popularity by adapting melodies and lyrics and supplying new ones as well. In the 1950s and 1960s , singer – composers such as Peter Seeger , Bob Dylan , Joan Baez continued this tradition by „urban’ folk music. Many of these songs deal (5)_____important social issue, such as racial intergration and the war in Vietnam.

Điền vào ô 1.

Xem đáp án

B

Typical: điển hình, đặc trưng

Ordinary: bình thường, thường

Common: thông thường, phổ biến

Popular: nổi tiếng, được ưa thích

American folk music originated with ordinary people at a time when the rural population was isolated: âm nhạc dân gian Mỹ bắt nguồn từ những người bình thường tại một thời điểm khi dân số nông thôn được phân lập


Câu 2:

Read the following passage and mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best first each of the numbered blank from 1 to 5

 American folk music originated with (1) _____ people at a time when the rural population was isolated and music was not (2)______spread by radio, records, or music video. It was (3)_____by oral traditional and is noted for its energy ,humor, and emotional impact. The major source of aerly American folk songs was music from the Bristish Isles , but songs from Africa as songs of the American Indians have significant part in its heritage. Later settler from other countries also contributed songs. In the nineteenth century, composer Steven Foster wrote some of the most enduringly popular of all American songs ,(4)______soon became part of the folk tradition. Beginning in the 1930s , Woody Guthrie gained great popularity by adapting melodies and lyrics and supplying new ones as well. In the 1950s and 1960s , singer – composers such as Peter Seeger , Bob Dylan , Joan Baez continued this tradition by „urban’ folk music. Many of these songs deal (5)_____important social issue, such as racial intergration and the war in Vietnam.

Điền vào ô 2.

Xem đáp án

A

Yet: bây giờ, cho đến bây giờ

Not yet: chưa, còn chưa…

Still: vẫn, vẫn còn

Until: cho đến khi

Even: thậm chí (phó từ)

music was not yet spread by radio, audios, compact disks, or music DVDs: âm nhạc vẫn chưa lan rộng bởi đài phát thanh, âm thanh, đĩa CD, nhạc DVD.


Câu 3:

Read the following passage and mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best first each of the numbered blank from 1 to 5

 American folk music originated with (1) _____ people at a time when the rural population was isolated and music was not (2)______spread by radio, records, or music video. It was (3)_____by oral traditional and is noted for its energy ,humor, and emotional impact. The major source of aerly American folk songs was music from the Bristish Isles , but songs from Africa as songs of the American Indians have significant part in its heritage. Later settler from other countries also contributed songs. In the nineteenth century, composer Steven Foster wrote some of the most enduringly popular of all American songs ,(4)______soon became part of the folk tradition. Beginning in the 1930s , Woody Guthrie gained great popularity by adapting melodies and lyrics and supplying new ones as well. In the 1950s and 1960s , singer – composers such as Peter Seeger , Bob Dylan , Joan Baez continued this tradition by „urban’ folk music. Many of these songs deal (5)_____important social issue, such as racial intergration and the war in Vietnam.

Điền vào ô 3.

Xem đáp án

C

Transfer: dời, chuyển, chuyển giao

Transit: vận chuyển, quá cảnh

Transmit: truyền (truyền nhiệt, truyền âm thanh, ….)

Transform: biến đổi, biến hình

“it” ở đây là music => dùng động từ transmit (truyền âm thanh)

It was transmitted by oral tradition and is noted for its energy, humor, and emotional impact: Nó được truyền miệng và được ghi nhận vì năng lượng của nó, hài hước, và tác động cảm xúc.


Câu 4:

Read the following passage and mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best first each of the numbered blank from 1 to 5

 American folk music originated with (1) _____ people at a time when the rural population was isolated and music was not (2)______spread by radio, records, or music video. It was (3)_____by oral traditional and is noted for its energy ,humor, and emotional impact. The major source of aerly American folk songs was music from the Bristish Isles , but songs from Africa as songs of the American Indians have significant part in its heritage. Later settler from other countries also contributed songs. In the nineteenth century, composer Steven Foster wrote some of the most enduringly popular of all American songs ,(4)______soon became part of the folk tradition. Beginning in the 1930s , Woody Guthrie gained great popularity by adapting melodies and lyrics and supplying new ones as well. In the 1950s and 1960s , singer – composers such as Peter Seeger , Bob Dylan , Joan Baez continued this tradition by „urban’ folk music. Many of these songs deal (5)_____important social issue, such as racial intergration and the war in Vietnam.

Điền vào ô 4.

Xem đáp án

B

Danh từ cần được thay thế ở đây là all American songs (vật) nên không thể sử dụng who => A loại

That không thể làm mệnh đề quan hệ khi đứng sau dấu phảy => C loại

This không có chức năng làm mệnh đề quan hệ trong câu

Đáp án là B: which được thay thế cho all American songs

In the nineteenth century, composer Stephen Foster wrote some of the most enduringly popular of all American songs, which soon became part of the folk tradition.

Trong thế kỷ XIX, nhà soạn nhạc Stephen Foster đã viết một số trong tất cả các ca khúc Mỹ phổ biến lâu dài nhất, cái mà đã sớm trở thành một phần của nhạc dân gian truyền thống.


Câu 5:

Read the following passage and mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best first each of the numbered blank from 1 to 5

 American folk music originated with (1) _____ people at a time when the rural population was isolated and music was not (2)______spread by radio, records, or music video. It was (3)_____by oral traditional and is noted for its energy ,humor, and emotional impact. The major source of aerly American folk songs was music from the Bristish Isles , but songs from Africa as songs of the American Indians have significant part in its heritage. Later settler from other countries also contributed songs. In the nineteenth century, composer Steven Foster wrote some of the most enduringly popular of all American songs ,(4)______soon became part of the folk tradition. Beginning in the 1930s , Woody Guthrie gained great popularity by adapting melodies and lyrics and supplying new ones as well. In the 1950s and 1960s , singer – composers such as Peter Seeger , Bob Dylan , Joan Baez continued this tradition by „urban’ folk music. Many of these songs deal (5)_____important social issue, such as racial intergration and the war in Vietnam.

Điền vào ô 5.

Xem đáp án

A

deal with something: giải quyết, xử lý(việc gì)

deal in something: buôn bán cái gì

Động từ deal không đi kèm với giới từ by và at something

Many of these songs dealt with important social issues, such as racial integration and the war in Vietnam.

Nhiều trong số những bài hát này xử lý các vấn đề xã hội quan trọng, chẳng hạn như hội nhập chủng tộc và cuộc chiến tranh ở Việt Nam.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận