Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 15

  • 30092 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Butcher /'butʃə/

Dutch /dʌtʃ/

clutch /klʌtʃ/

crutch /krʌtʃ/

Đáp án B, C và D có phần gạch chân đọc là /ʌ/, đáp án A phần gạch chân đọc là /u


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Procedure /prə´si:dʒə/

programme /´prougræm/

progress /'prougres/

profile /´proufail/

Đáp án B, C và D có phần gạch chân đọc là /ou/, đáp án A có phần gạch chân đọc là /ə/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

memorial /mə´mɔ:riəl/

monastery /´mɔnəstri/

monarchical /mɔ´na:kikl/

 momentum /mou'mentəm/

Đáp án A, C và D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

familiar /fəˈmiliər/

impatient /ɪm'peɪʃnt/

uncertain /ʌn'sə:tn/

arrogant /'ærəgənt/

Đáp án A, B và C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1


Câu 5:

Has Paul come to terms with his examination results?”

“Yes. He ______the fact that he’ll have to resit.”

Xem đáp án

Đáp án D

“ Paul đã chấp nhận kết quả thì của mình chưa?”

“ Có. Anh ấy chấp nhận sự thật là anh ta sẽ phải thi lại rồi.”

Come to terms with …: chấp nhận điều gì đó = accept

Câu hỏi và câu trả lời cần có sự thống nhất về thì ( thì hiện tại hoàn thành)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

6 tháng trước

Phuong Anh

H

4 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận