Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 32

  • 30097 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each off the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về phát âm

A. occasion /ə'keɪ.ʒən/ (n): dịp, thời điểm.

B. explosion /ɪk'spləʊ.ʒən/ (n): sự bùng nổ, vụ nổ.

C. provision /prə'vɪʒən/ (n): sự cung cấp.

D. inversion /ɪn'v3:ən/ (n): sự đảo lộn.

=> Phần gạch chân đáp án D được phát âm là /ən/, các đáp án còn lại được phát âm là /ʒən/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each off the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về phát âm

A. thereupon /’ðeərə'pɔn/: do vậy, ngay sau đó

B. thrill /θrɪ1/: sự rộn ràng, sự rùng mình

C. through /θru:/: qua, xuyên qua, suốt

D. throne /θroʊn/: ngai vị

=> Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /ð/, các đáp án còn lại phần gạch chân phát âm là /θ/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position primary stress in each off the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. interview /'ɪntəvju:/ (n+v): phỏng vấn.

B. intellectual /,ɪntəl'ektuəl/ (adj): thuộc về đầu óc, thuộc về trí tuệ.

C. similarity /.sɪmɪ'lærəti/ (n): sự giống nhau, tương tự.

D. engineer /,endʒɪ'nɪər/ (n): kĩ sư.

=> Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 3.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position primary stress in each off the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A. capture /'kæp.tər/ (n+v): bắt giữ. (Từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/).

B. picture /'pɪk.tər/ (n): bức tranh. (Từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/).

C. ensure /ɪn'ʊr/ (v): đảm bảo. (Từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào tiền tố en-).

D. pleasure /'ple.ʒər/ (n): niềm vui thích, niềm hân hạnh.(Từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/).

=> Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

When the Titanic started sinking, the passengers were _____.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về từ vựng

A. horrifying (adj): kinh hãi, kinh hoàng

B. apprehensive (adj): e sợ

C. panic-stricken (adj): hoảng sợ, hoang mang sợ hãi

D. weather-beaten (adj): dầu sương dãi nắng, lộng gió (bờ biển)

Tạm dịch: Khi tàu Titanic bắt đầu chìm, những hành khách hoảng sợ tột độ.

=> Hai đáp án A và C đều hợp nghĩa của câu nhưng ta không chọn A do khi mô tả cảm xúc con người không dùng tính từ đuôi "ing".


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

6 tháng trước

Phuong Anh

H

4 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận