Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 29

  • 28357 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

A

A. accurate /ˈækjərət/                                      B. accident /ˈæksɪdənt/

C. success /səkˈses/                                       D. accept /əkˈsept/

[cc] trong phương án A được phát âm là /k/, các phương án còn lại [cc] phát âm là /ks/.

Chọn A


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Xem đáp án

B

A. post /pəʊst/                                               B. polite /pəˈlaɪt/

C. alone /əˈləʊn/                                             D. comb /kəʊm/

[o] trong phương án B được phát âm là /ə/, các phương án còn lại [o] được phát âm là /əʊ/

Quy tắc: từ có 2 âm tiết , trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ 2 mà âm tiết thứ nhất có chứa nguyên âm

=> nguyên âm trong âm tiết này được đọc là /ə/.

Chọn B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

B

A. intensive /ɪnˈtensɪv/                                    B. cultural /ˈkʌltʃərəl/

C. agreement /əˈɡriːmənt/                                D. encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/

Quy tắc:

Khi thêm hậu tố -al, -ment thì trọng âm của từ gốc không đổi.

Khi thêm tiền tố en- thì trọng âm của từ gốc không đổi.

Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn B


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

A

A. population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/                             B. accelerate /əkˈseləreɪt/

C. technology /tekˈnɒlədʒi/                             D. relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/

Quy tắc:

Những từ có tận cùng là đuôi –tion, -ogy thì trọng âm rơi vào âm tiết ở trước các đuôi này.

Những từ có tận cùng là đuôi -ate thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn A 


Câu 5:

Professor Miller requires that all papers ______ written in ink.

Xem đáp án

A

Kiến thức kiểm tra: Thức giả định

Dạng chủ động: require + that + S + V (nguyên thể)

Dạng bị động: require + that + S + be V_ed/pp

Tạm dịch: Giáo sư Miller yêu cầu tất cả các bài tập nghiên cứu phải được viết bằng mực.

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận