Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 27

  • 28475 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Phần gạch chân đáp án C được phát âm là /d/, các đáp án còn lại được phát âm là /t/.

A. finished /ˈfɪ.nɪʃt/ (v): kết thúc.

B. escaped /ɪˈskeɪpt/ (v): trốn thoát.

C. damaged /ˈdæm.ɪdʒd/ (v): gây thiệt hại.

D. promised /ˈprɒ.mɪst/ (v): hứa.

Lưu ý: Cách phát âm “ed”

- Đuôi “ed” được phát âm là /id/: khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

- Đuôi ed được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là: /ch/, /p/, /f/, /s/, /k/, /th/, /ʃ/, /t ʃ/.

- Đuôi ed được phát âm là /d/ trong các trường hợp còn lại.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /z/, các đáp án còn lại được phát âm là /iz/.

A. clothes /kləʊðz/ (v): mặc quần áo cho.

B. couches /kaʊtʃiz/ (n): ghế dài (có thể nằm).

C. bosses /bɒsiz/ (n): sếp.

D. boxes /bɒksiz/ (n): hộp.

Lưu ý: Cách phát âm đuôi “s/es”

- Phát âm là /s/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/.

- Phát âm là /iz/ khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

- Phát âm là /z/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

A. signal /ˈsɪɡ.nəl/: dấu hiệu, hiệu lệnh.

B. instance /ˈɪn.stəns/: ví dụ.

C. airport /ˈer.pɔːrt/: sân bay.

D. mistake /mɪ.ˈsteɪk/: lỗi lầm.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

A. chemistry /ˈkem.ə.stri/: hoá học.

B. decision /dɪ.ˈsɪ.ʒən/: quyết định. 

C. statistics /stəˈtɪ.stɪks/: môn thống kê, số liệu thống kê.

D. attention /ə.ˈten.ʃən/: sự chú ý.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We can use either verbal or non-verbal forms of communication.

Xem đáp án

Đáp án B

Verbal (adj) thuộc về lời nói = B. using speech: dùng lời nói.

Các đáp án còn lại:

A. using gesture: dùng cử chỉ

C. using verbs: dùng động từ

D. using facial expressions: dùng biểu cảm trên khuôn mặt

Dịch: Chúng ta có thể sử dụng hình thức giao tiếp bằng lời hoặc không lời.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận