Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 37

  • 28480 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Tung: “Your shoes are terrific, Tuan. The colour quite suits you.”

Tuan: “______”

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức: hội thoại giao tiếp

Tạm dịch:  Tung: “Giày của cậu trông tuyệt quá, Tuấn. Màu sắc hợp cậu phết đấy.”    

                   Tuan: “______”

Giày của cậu trông tuyệt quá, Tuấn. Màu sắc hợp cậu phết đấy.

A. Thật chứ?

B. Cậu thích chúng không?

C. Cậu chắc đang đùa. Áo của tôi đẹp đúng không?

D. Tôi rất vui vì cậu thích chúng.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Lan: “Would you say the Great Wall is among the seven man-made wonders of the world?”

Trang: “_______”

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức: hội thoại giao tiếp

Tạm dịch:   Lan:  “Cậu có nghĩ là Vạn Lý Trường Thành là một trong 7 kỳ quan nhân tạo của thế giới không?”

                    Trang: “_______”

A. Đó là điều nhỏ nhất tớ có thể làm được.

B. Cậu có nghĩ như vậy không?

C. Không còn nghi ngờ gì về điều đó cả.

D. Có phải nó được tạo ra bởi những người Hoa cổ?


Câu 3:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 3 to 7.

Back in the 1960s and 1970s, the world was becoming more aware of the destructive effects of industry (3)______ the environment and people were starting to think seriously about ways of protecting the environment. One man who was particularly affected by this subject was Gerard Morgan-Grenville. As Morgan-Grenville travelled round earning his living as a gardener, he noticed signs of the damage that was being done to the countryside around him. It wasn't long before Morgan-Grenville decided that he had to do something about this situation. He felt that if people could be shown a better way of living then maybe they would be interested enough to try to protect their (4)_____ environment.

Mr. Morgan-Grenville decided to set up a project (5) ______ would prove what was happening to our surroundings and what could be done about it. So, in 1975, Morgan-Grenville created the Centre for Alternative Technology (CAT) in a village in Wales.

The main aim of CAT is to search for an ecologically better way of living by using technology which (6) _____ no harm to the environment. One of the most important things CAT did initially was to explore and demonstrate a wide range of techniques and to point out which ones had the least destructive results on the world around us. (7)____, CAT provides information and advice to people all over Britain and all over the world. If more and more individuals are informed about how much damage our modern lifestyle is causing to the planet, maybe more of them would be prepared to look for practical solutions to environmental problems.

Điền vào ô 3.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức: từ vựng, giới từ 

Giải thích: 

effect (on/upon somebody/something): ảnh hưởng đến ai/ cái gì


Câu 4:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 3 to 7.

Back in the 1960s and 1970s, the world was becoming more aware of the destructive effects of industry (3)______ the environment and people were starting to think seriously about ways of protecting the environment. One man who was particularly affected by this subject was Gerard Morgan-Grenville. As Morgan-Grenville travelled round earning his living as a gardener, he noticed signs of the damage that was being done to the countryside around him. It wasn't long before Morgan-Grenville decided that he had to do something about this situation. He felt that if people could be shown a better way of living then maybe they would be interested enough to try to protect their (4)_____ environment.

Mr. Morgan-Grenville decided to set up a project (5) ______ would prove what was happening to our surroundings and what could be done about it. So, in 1975, Morgan-Grenville created the Centre for Alternative Technology (CAT) in a village in Wales.

The main aim of CAT is to search for an ecologically better way of living by using technology which (6) _____ no harm to the environment. One of the most important things CAT did initially was to explore and demonstrate a wide range of techniques and to point out which ones had the least destructive results on the world around us. (7)____, CAT provides information and advice to people all over Britain and all over the world. If more and more individuals are informed about how much damage our modern lifestyle is causing to the planet, maybe more of them would be prepared to look for practical solutions to environmental problems.

Điền vào ô 4.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức: từ vựng

Giải thích:

A. worthless (adj): không có giá trị        B. valueless (adj): không có giá trị

C. precious (adj): quý giá          D. priceless (adj): vô giá


Câu 5:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 3 to 7.

Back in the 1960s and 1970s, the world was becoming more aware of the destructive effects of industry (3)______ the environment and people were starting to think seriously about ways of protecting the environment. One man who was particularly affected by this subject was Gerard Morgan-Grenville. As Morgan-Grenville travelled round earning his living as a gardener, he noticed signs of the damage that was being done to the countryside around him. It wasn't long before Morgan-Grenville decided that he had to do something about this situation. He felt that if people could be shown a better way of living then maybe they would be interested enough to try to protect their (4)_____ environment.

Mr. Morgan-Grenville decided to set up a project (5) ______ would prove what was happening to our surroundings and what could be done about it. So, in 1975, Morgan-Grenville created the Centre for Alternative Technology (CAT) in a village in Wales.

The main aim of CAT is to search for an ecologically better way of living by using technology which (6) _____ no harm to the environment. One of the most important things CAT did initially was to explore and demonstrate a wide range of techniques and to point out which ones had the least destructive results on the world around us. (7)____, CAT provides information and advice to people all over Britain and all over the world. If more and more individuals are informed about how much damage our modern lifestyle is causing to the planet, maybe more of them would be prepared to look for practical solutions to environmental problems.

Điền vào ô 5.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức: mệnh đề quan hệ

Giải thích: 

THAT là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác định.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận