Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 1

  • 49097 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) _______ to your education or your work, try reading more books. Pick (2) _______ some of the interestingly informative books and search for well-researched materials that can help you grow.

We should encourage our children to read more books and spend less time watching TV. Some people have commented that this is inconsistent. "Why is the written word a superior way to get information than television?" That is an interesting point of view worth further (3) _______. Reading is a skill that is in much greater demand than the demand for watching TV. There are no jobs (4) _______ require a person to be able to watch TV but reading is an integral part of many jobs. The written word is an incredibly flexible and efficient way of communication. You can write something down and, in no time, it can be communicated to many different people. Not only that, we can (5) _______ vast amounts of information through reading in a very short time. A good reader can acquire more information in reading for two hours than someone watching TV can acquire in a full day. You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good comprehension skills. It will save you massive amounts of time and you will be able to assimilate vast quantities of information.

Điền vào ô 1.

Xem đáp án

Đáp án D.

Tạm dịch: …If you want to prepare yourself for great achievement and have more to _______ to your education or your work, try reading more books: … Nếu bạn muốn chuẩn bị cho để thành công và _______ nhiều hơn vào học vấn và công việc của mình, hãy thử đọc nhiều sách hơn.

A. gain: đạt được

B. gather: tập hợp lại

C. collect: sưu tập, thu lượm

D. contribute: đóng góp

Đáp án D hợp lý vì theo cấu trúc “to contribute to”: đóng góp vào


Câu 2:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) _______ to your education or your work, try reading more books. Pick (2) _______ some of the interestingly informative books and search for well-researched materials that can help you grow.

We should encourage our children to read more books and spend less time watching TV. Some people have commented that this is inconsistent. "Why is the written word a superior way to get information than television?" That is an interesting point of view worth further (3) _______. Reading is a skill that is in much greater demand than the demand for watching TV. There are no jobs (4) _______ require a person to be able to watch TV but reading is an integral part of many jobs. The written word is an incredibly flexible and efficient way of communication. You can write something down and, in no time, it can be communicated to many different people. Not only that, we can (5) _______ vast amounts of information through reading in a very short time. A good reader can acquire more information in reading for two hours than someone watching TV can acquire in a full day. You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good comprehension skills. It will save you massive amounts of time and you will be able to assimilate vast quantities of information.

Điền vào ô 2.

Xem đáp án

Đáp án B.

Tạm dịch: Pick up some of the interestingly informative books and search for well-researched materials that can help you grow: Hãy chọn một vài cuốn sách giàu thông tin thú vị và tìm đến những tài liệu được nghiên cứu kỹ lưỡng có thể giúp bạn phát triển.

- pick up: chọn, nhặt lên, lấy, đón, tự học, vớ được


Câu 3:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) _______ to your education or your work, try reading more books. Pick (2) _______ some of the interestingly informative books and search for well-researched materials that can help you grow.

We should encourage our children to read more books and spend less time watching TV. Some people have commented that this is inconsistent. "Why is the written word a superior way to get information than television?" That is an interesting point of view worth further (3) _______. Reading is a skill that is in much greater demand than the demand for watching TV. There are no jobs (4) _______ require a person to be able to watch TV but reading is an integral part of many jobs. The written word is an incredibly flexible and efficient way of communication. You can write something down and, in no time, it can be communicated to many different people. Not only that, we can (5) _______ vast amounts of information through reading in a very short time. A good reader can acquire more information in reading for two hours than someone watching TV can acquire in a full day. You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good comprehension skills. It will save you massive amounts of time and you will be able to assimilate vast quantities of information.

Điền vào ô 3.

Xem đáp án

Đáp án B.

Tạm dịch: That is an interesting point of view worth further _______: Đây là một quan điểm thú vị cần được _______ kỹ càng hơn.

A. explore (v): tìm hiểu

B. exploration (n): sự tìm hiểu

C. explorer (n): người tìm hiểu

D. explorative (adj): có tính thăm dò

Có cấu trúc worth + Ving hoặc worth + noun/noun phrase. Loại đáp án A vì động từ ở dạng nguyên thể. Loại đáp án D vì là tính từ. Đáp án B và C đều là danh từ nhưng không thể sử dụng đáp án C. explorer vì tính từ “further” không đi với danh từ chỉ người.

- further: kỹ càng, sâu rộng


Câu 4:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) _______ to your education or your work, try reading more books. Pick (2) _______ some of the interestingly informative books and search for well-researched materials that can help you grow.

We should encourage our children to read more books and spend less time watching TV. Some people have commented that this is inconsistent. "Why is the written word a superior way to get information than television?" That is an interesting point of view worth further (3) _______. Reading is a skill that is in much greater demand than the demand for watching TV. There are no jobs (4) _______ require a person to be able to watch TV but reading is an integral part of many jobs. The written word is an incredibly flexible and efficient way of communication. You can write something down and, in no time, it can be communicated to many different people. Not only that, we can (5) _______ vast amounts of information through reading in a very short time. A good reader can acquire more information in reading for two hours than someone watching TV can acquire in a full day. You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good comprehension skills. It will save you massive amounts of time and you will be able to assimilate vast quantities of information.

Điền vào ô 4.

Xem đáp án

Đáp án A.

Chỗ trống cần đại từ quan hệ chỉ vật làm rõ nghĩa cho danh từ “job” vậy nên chỉ có đáp án A. that là phù hợp.

Key word: jobs _______ require a person


Câu 5:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

If you want to prepare yourself for great achievement and have more to (1) _______ to your education or your work, try reading more books. Pick (2) _______ some of the interestingly informative books and search for well-researched materials that can help you grow.

We should encourage our children to read more books and spend less time watching TV. Some people have commented that this is inconsistent. "Why is the written word a superior way to get information than television?" That is an interesting point of view worth further (3) _______. Reading is a skill that is in much greater demand than the demand for watching TV. There are no jobs (4) _______ require a person to be able to watch TV but reading is an integral part of many jobs. The written word is an incredibly flexible and efficient way of communication. You can write something down and, in no time, it can be communicated to many different people. Not only that, we can (5) _______ vast amounts of information through reading in a very short time. A good reader can acquire more information in reading for two hours than someone watching TV can acquire in a full day. You are able to gain a lot of information quickly because you are a fast reader with good comprehension skills. It will save you massive amounts of time and you will be able to assimilate vast quantities of information.

Điền vào ô 5.

Xem đáp án

Đáp án A.

Tạm dịch: … Not only that, we can _______ vast amounts of information through reading in a very short time: … Không chỉ vậy, chúng ta có thể _______ một khối lượng lớn thông tin qua việc đọc trong một thời gian rất ngắn

A. digest: tiêu hóa, hiểu thấu

B. inhale: hít vào

C. breathe: hít thở

D. eat: ăn

Đối với tân ngữ là “khối lượng lớn thông tin” thì ta không đi với động từ ăn, hít vào hay hít thở. “Digest” có nghĩa là tiêu hóa. Ngoài ra khi nói tới việc hiểu thấu, tiếp thu một lượng kiến thức lớn thì chúng ta cũng sử dụng “digest”.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lê Trường An

P

2 năm trước

Phuong Anh

H

2 năm trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận

Việt Hoàng
14:37 - 13/02/2022

hay

Vui Huu
17:04 - 14/02/2022

bruh

Thị Hường Chu
18:16 - 02/02/2023

dừng khoảng chừng là 3s

Thị Hường Chu
18:30 - 02/02/2023

đứng hình vì mất hơn 2 củ ở câu 15