Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 41

  • 30091 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 1 to 2.

Why did Danny decide to enter the marathon? Danny’s totally unfit.

Xem đáp án

C

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Giải thích:

“who”: thay thế cho danh từ chỉ người, làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ.

Cấu trúc: N (person) + WHO + V + O

“whose”: chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật

Cấu trúc: N (person, thing) + WHOSE + N + V ....

“Danny” là tên của người => dùng đại từ quan hệ “who”.

Câu A sai vì dùng “whose”. Câu B, D sai về cấu trúc.

Tạm dịch: Tại sao Danny, người mà hoàn toàn không phù hợp, quyết định tham gia cuộc đua marathon?

Chọn C


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 1 to 2.

His academic record at high school was poor. He failed to apply to that prestigious university.

Xem đáp án

D

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

as a result of + N: bởi vì

as a result + clause: do đó

Tạm dịch: Thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém. Anh ấy đã trượt vòng nộp đơn vào trường đại học danh tiếng đó.

A. Thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém do anh ấy đã trượt vòng nộp đơn vào trường đại học danh tiếng đó.

B. Trượt vòng nộp đơn vào trường đại học danh tiếng đó, thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém.

C. Thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém vì anh ấy đã không trượt vòng nộp đơn vào trường đại học danh tiếng đó.

D. Thành tích học tập của anh ấy ở trường trung học rất kém, do đó, anh ấy đã trượt vòng nộp đơn vào trường đại học danh tiếng đó.

Chọn D


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

To turn on the light, I was surprised at what I was.

Xem đáp án

A

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề

Giải thích:

“to V” mở đầu câu dùng để chỉ mục đích => Không hợp nghĩa.

Rút gọn mệnh đề: Khi hai mệnh đề cùng chủ ngữ, có thể lược bỏ một chủ ngữ và dùng:

- V.ing nếu chủ động

- V.p.p nếu bị động

Ngữ cảnh ở đây dùng thể chủ động => dùng V.ing.

To turn on => Turning on

Tạm dịch: Bật đèn lên, tôi ngạc nhiên về hình dáng của mình.

Chọn A


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

She worked hard so everything would be ready in time.

Xem đáp án

C

Kiến thức: Cách dùng “so that”

Giải thích:

so: liên kết 2 mệnh đề, mệnh đề bắt đầu bằng “so” nêu lên kết quả của mệnh đề trước.

so that: chỉ lý do, mục đích để giải thích cho mệnh đề đằng trước. so => so that

Tạm dịch: Cô ấy làm việc chăm chỉ để mọi thứ sẽ sẵn sàng kịp thời.

Chọn C


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The detailed study of fossils, rather like a crime investigation, it involves the piecing together of many diverse fragments of evidence.

Xem đáp án

B

Kiến thức: Cấu trúc câu

Giải thích:

Cấu trúc câu: S + V + O

Chủ ngữ của câu là: The detailed study of fossils

Động từ của câu là: involves

=> Câu thừa chủ ngữ “it”.

it =>

Tạm dịch: Các nghiên cứu chi tiết về hóa thạch, giống như một cuộc điều tra tội phạm, liên quan đến việc chắp ghép nhiều mảnh bằng chứng khác nhau.

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

6 tháng trước

Phuong Anh

H

4 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận