Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 42

  • 26571 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

C

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Giải thích:

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /id/ khi âm trước nó tận cùng là /t/ và /d/

- /t/ khi âm trước nó tận cùng là /ʃ/, /tʃ/, /s/, /p/, /f/, /k/

- /d/ khi âm trước nó tận cùng là các nguyên âm và phụ âm còn lại.

talked /tɔ:kt/                                                    missed /mist/

learned /'lɜ:nid/ (a) hoặc /lɜ:nd/ (v)                   watched /wɒtʃt/

Phần gạch chân câu C được phát âm là /d/ hoặc /id/ tuỳ thuộc vào tính từ hay động từ, còn lại là /t/

Chọn C


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

B

Kiến thức: Phát âm “-o”

Giải thích:

gosh /gɒʃ/                                                      most /moust/

frost /frɒst/                                                     cost /kɒst/

Phần gạch chân câu B được phát âm là /əʊ/ còn lại là /ɒ/

Chọn B


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

 

Kiến thức: Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Giải thích:

supply /sə'plai/                                               consist /kən'sist/

happen /'hæpən/                                             delay /di'lei/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2

Chọn C


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

D

Kiến thức: Trọng âm của từ có 3 âm tiết trở lên

Giải thích:

comfortable /'kʌmftəbl/                                                                    necessary /'nesəsəri/

memorable /'memərəbl/                                                                     unattractive /ʌnə'træktiv/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là thứ nhất

Chọn D


Câu 5:

My brother hopes to travel around the world _____ next summer.

Xem đáp án

D

Kiến thức: Mạo từ

Giải thích: Trước trạng từ chỉ thời gian “next + thời điểm” ta không dùng mạo từ Tạm dịch: Anh tôi hy vọng sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới vào mùa hè tới.

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

3 tháng trước

Phuong Anh

H

1 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận