Câu hỏi:

23/11/2020 556

Over the past 30 years, the average robot price _____ by half in real terms, and even further relative to labor costs.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

B

Kiến thức: Thì trong tiếng Anh, hoà hợp chủ ngữ và động từ

Giải thích:

Ta dùng thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành: S + have/has + PP +...

Chủ ngữ trong câu là danh từ không đếm được “price” nên ta dùng trợ động từ “has”

Tạm dịch: Trong 30 năm qua, giá robot trung bình đã giảm một nửa theo giá trị thực và thậm chí còn liên quan nhiều hơn đến chi phí lao động.

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

If he improved his IT skills, he _____ a job.

Xem đáp án » 23/11/2020 5,415

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We are having a surprise party for Susan next Saturday, so don't give the secret away by saying anything to her.

Xem đáp án » 24/11/2020 4,714

Câu 3:

They advised me _____ visiting the troubled south of the country.

Xem đáp án » 23/11/2020 3,401

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The teacher had only just came in the room when the fire alarm rang

Xem đáp án » 25/11/2020 3,234

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Congo's presidential election is hoped to enable the country's first peaceful, democratic transfer of power since independence from Belgium in 1960.

Xem đáp án » 24/11/2020 3,052

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The poor old man never was able to explain what was going on to his family.

Xem đáp án » 25/11/2020 2,922

Câu 7:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It was in 1896 in Athens, Greece where the first modern Olympics were held.

Xem đáp án » 25/11/2020 2,829

Bình luận


Bình luận