Câu hỏi:

25/11/2020 3,302

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The teacher had only just came in the room when the fire alarm rang

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

D

Kiến thức: Đảo ngữ với hardly... when

Giải thích:

Hardly.. .when diễn đạt một điều gì khác diễn ra ngay lập tức sau khi diễn ra một điều gì đó.

Cấu trúc: Hardly + had+ S + PP + when + S + Ved/ V2.

Tạm dịch: Giáo viên vừa mới vào phòng thì chuông báo cháy reo.

A. Trong khi giáo viên đang vào trong phòng, cô ấy nghe thấy tiếng chuông báo cháy. => sai nghĩa

B. Ngay khi chuông báo cháy kêu, giáo viên vào phòng.=> sai nghĩa

C. Trước khi giáo viên vào phòng, chuông báo cháy reo. => sai nghĩa

D. Giáo viên vừa vào phòng thì chuông báo cháy reo. => đúng

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

If he improved his IT skills, he _____ a job.

Xem đáp án » 23/11/2020 5,454

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We are having a surprise party for Susan next Saturday, so don't give the secret away by saying anything to her.

Xem đáp án » 24/11/2020 4,783

Câu 3:

They advised me _____ visiting the troubled south of the country.

Xem đáp án » 23/11/2020 3,412

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Congo's presidential election is hoped to enable the country's first peaceful, democratic transfer of power since independence from Belgium in 1960.

Xem đáp án » 24/11/2020 3,083

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The poor old man never was able to explain what was going on to his family.

Xem đáp án » 25/11/2020 2,942

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It was in 1896 in Athens, Greece where the first modern Olympics were held.

Xem đáp án » 25/11/2020 2,852

Bình luận


Bình luận