Câu hỏi:

23/11/2020 2,282

Janet admitted _____ the car without insurance.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

D

Kiến thức: Dạng của động từ, câu chủ động bị động

Giải thích:

Ta có cụm “admit doing sth”: thừa nhận làm cái gì

Chủ ngữ trong câu là người, và về nghĩa thì câu này là câu chủ động, cho nên đáp án B loại Tạm dịch: Janet thừa nhận đã lái xe mà không có bảo hiểm.

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

If he improved his IT skills, he _____ a job.

Xem đáp án » 23/11/2020 5,341

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We are having a surprise party for Susan next Saturday, so don't give the secret away by saying anything to her.

Xem đáp án » 24/11/2020 4,555

Câu 3:

They advised me _____ visiting the troubled south of the country.

Xem đáp án » 23/11/2020 3,335

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The teacher had only just came in the room when the fire alarm rang

Xem đáp án » 25/11/2020 3,147

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Congo's presidential election is hoped to enable the country's first peaceful, democratic transfer of power since independence from Belgium in 1960.

Xem đáp án » 24/11/2020 2,993

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The poor old man never was able to explain what was going on to his family.

Xem đáp án » 25/11/2020 2,845

Câu 7:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It was in 1896 in Athens, Greece where the first modern Olympics were held.

Xem đáp án » 25/11/2020 2,771

Bình luận


Bình luận