Câu hỏi:

23/11/2020 1,885

While I _____ at the bus stop, three buses went by in the opposite direction.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A

Kiến thức: Thì trong tiếng Anh, hoà hợp chủ ngữ và động từ

Giải thích:

Ta dùng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào.

Cấu trúc: While + S + was/ were V-ing (hành động đang diễn ra), S + Ved/ V2 (hành động xen vào)

Tạm dịch: Trong khi tôi đang đợi ở trạm xe buýt thì ba chiếc xe buýt đi qua theo hướng ngược lại.

Chọn A 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

If he improved his IT skills, he _____ a job.

Xem đáp án » 23/11/2020 5,383

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We are having a surprise party for Susan next Saturday, so don't give the secret away by saying anything to her.

Xem đáp án » 24/11/2020 4,613

Câu 3:

They advised me _____ visiting the troubled south of the country.

Xem đáp án » 23/11/2020 3,362

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The teacher had only just came in the room when the fire alarm rang

Xem đáp án » 25/11/2020 3,197

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Congo's presidential election is hoped to enable the country's first peaceful, democratic transfer of power since independence from Belgium in 1960.

Xem đáp án » 24/11/2020 3,017

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The poor old man never was able to explain what was going on to his family.

Xem đáp án » 25/11/2020 2,878

Câu 7:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It was in 1896 in Athens, Greece where the first modern Olympics were held.

Xem đáp án » 25/11/2020 2,797

Bình luận


Bình luận