Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 18

  • 28359 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

B

A./d/    B./t/    C./d/    D./d/

Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/

Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

D

Phần D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2

conserve /kən'sɜ:v/

achieve /ə't∫i:v/

employ /im'plɔi/

waver /'weivə[r]/


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. 

Xem đáp án

C

Phần C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 3

perseverance /,pɜ:si'viərəns/ 

application /,æpli'kei∫n/

agriculture /'ægrikʌlt∫ərl/

dedication /dedi'kei∫n/


Câu 5:

Mark the letter A, B C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

 It is (A) recommended that (B) people (C) to take regular (D) exercise. 

Xem đáp án

C

Recommend (that) sb (should) do (động từ nguyên thể) st: đề nghị, gợi ý ai đó nên làm gì

“to take” => “take”

Dịch: Nó được đề nghị rằng mọi người nên tập thể dục thường xuyên


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận