Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 5

  • 28497 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D.

Nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 2 còn lại nhấn âm thứ 1

A. forward (a): tiến về phía trước

B. preface (n): lời giới thiệu, đoạn mở đầu

C. index (n): danh mục

D. mature (a): trưởng thành 


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D.

Nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 1 còn lại nhấn âm thứ 2

A. elaborately (adv): tỉ mỉ, kỹ lưỡng

B. mysteriously (adv): thần bí, huyền bí

C. originally (adv): về nguồn gốc, bắt đầu

D. necessarily (adv): cần thiết


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A.

Đáp án chính xác là đáp án A vì phần gạch chân đọc là /ɔ:/ khác với các từ còn lại đọc là /ou/

A. cost /kɔ:st/ (n): chi phí

B. post/poust/ (v): thông báo, gửi thư

C. roast /roust/ (n): thịt quay, thịt nướng

D. toast /toust/ (n): bánh mỳ nướng 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B.

Đáp án chính xác là đáp án B vì phần gạch chân đọc là /ð/ khác với các từ còn lại đọc là /θ/

A. Thankful / 'θæηkful/ (adj): biết ơn

B. Therefore /'ðeəfɔ:r/ (adv): ở đó, tại đó

C. Everything /'evriθiη/ (pronouns): mọi thứ

D. Lengthy /'leηθi/ (adj): dài dòng


Câu 5:

The boy next door fell off his bike yesterday but he was all right. He_______himself badly.

Xem đáp án

Đáp án C.

Tạm dịch: Cậu bé nhà bên đã bị ngã xe đạp ngày hôm qua nhưng câu ta vẫn ổn. Cậu ấy có lẽ đã tự làm bản thân mình đau rất nhiều.

Should have VpII: Diễn tả điều lẽ ra nên làm nhưng không làm

Could have VpII: Diễn tả sự việc có lẽ đã xảy ra trong quá khứ

Must V : Chắc hẳn là. Thể hiện sự suy luận lô gic về một việc xảy ra ở hiện tại.

Vậy đáp án chính xác là đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận