Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 24

  • 28498 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về phát âm của phụ âm

A.graduate /ˈɡrædʒ.u.ət/

B.mandatory /ˈmæn.də.tər.i/

C.explode /ɪkˈspləʊd/

D.persuade /pəˈsweɪd/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về phát âm của đuôi -es

Khi các từ có âm kết thúc là /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ → Phát âm là /ɪz/ Khi các từ có âm kết thúc là /p/, /k/, /f/, /t/, /θ/ → Phát âm là /s/

Các trường hợp còn lại → Phát âm là /z/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về trọng âm

A.abundant /əˈbʌn.dənt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.

B.admission /ədˈmɪʃ.ən/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

C.demolish /dɪˈmɒl.ɪʃ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –ish làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

D.dynasty /ˈdɪn.ə.sti/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi –y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

=> Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết đầu, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về trọng âm

A.abroad /əˈbrɔːd/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm rơi vào nguyên âm dài /ɔː/ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.

B.dweller /ˈdwel.ər/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.

C.degree /dɪˈɡriː/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm rơi vào nguyên âm dài /iː/.

D.intact /ɪnˈtækt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm rơi vào âm cuối khi nó kết thúc với từ hai phụ âm trở lên

=> Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết đầu, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 5:

With 1960 islands in different sizes and an unbelievable smooth sea surface, Ha Long Bay____its name to one of the worthiest places in the world to visit.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về thì động từ

Theo quy tắc thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn tả sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng không biết thời điểm cụ thể hoặc không cần biết thời điểm cụ thể.

Ta có:

Vì không xác định được thời gian cụ thể mà Vịnh Hạ Long ghi tên mình vào một trong những đáng ghé thăm nhất trên thế giới → không có thời gian cụ thể → chia thì hiện tại hoàn thành

Tạm dịch: Với 1960 hòn đảo đủ các kích cỡ khác nhau và một bề mặt biển phẳng lặng đến khó tin, Vịnh Hạ Long đã ghi tên mình vào một trong những nơi đáng ghé thăm nhất.

=> Đáp án là D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận