Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 26

  • 30100 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về phát âm nguyên âm

A.breath /breθ/(n):hơi thở

B.path /pɑːθ/ (n): lối đi

C. wither /ˈwɪðər/ (v): làm khô, làm héo

D. breakthrough /ˈbreɪkθruː/ (n): sự chọc thủng phòng tuyến


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về phát âm đuôi s

A.reads /riːdz/ (v): đọc

B.meets/miːts/ (v): gặp

C. stops/stɒps/ (v): dừng

D. drops /drɒps/ (v): rơi


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A.comment /ˈkɒment/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào nguyên âm /ə/.

B.common /ˈkɒmən/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào nguyên âm /ə/.

C.commence /kəˈmens/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào nguyên âm /ə/.

D.compass /ˈkʌmpəs/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào nguyên âm /ə/.

=> Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ đầu. 


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức về trọng âm

A.compliment /ˈkɒmplɪmənt/ (n): từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm trong từ ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

B.argument /ˈɑːɡjəmənt/ (n): từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào nguyên âm /ə/.

C.nursery /ˈnɜːsəri/ (n): từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ɜː/.

D.requirement /rɪˈkwaɪəmənt/ (n): từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /aɪ/.

=> Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ đầu.


Câu 5:

She was sitting on the grass, out of breath. She_____. She shouldn't have run so long.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về thì của động từ

Tạm dịch: Cô ấy đang ngồi trên bãi cỏ, thở hổn hển. Cô ấy đã chạy rất lâu. Cô ấy lẽ ra không nên chạy quá lâu như vậy.

Căn cứ vào động từ “was” ở mệnh đề trước nên động từ ở vế sau cần chia ở thì quá khứ hoàn thành (hành động chạy xảy ra xong trước hành động ngồi và thở hổn hển).

Người ta dùng quá khứ hoàn thành để nhấn mạnh kết quả của hành động và dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh quá trình của hành động.

Cấu trúc khác cần lưu ý:

out of breath: thở dốc, thở hổn hển

should (not) + have + Vp2: lẽ ra đã (không) nên làm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

6 tháng trước

Phuong Anh

H

4 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận

thuy anh do
15:33 - 07/04/2021

?????

Hnh Gji
08:41 - 23/05/2021

trong này nhiều câu đáp án một kiểu giải thích một kiểu là sao

Thanh Huyền :33
05:04 - 20/06/2021

?? đúng rồi mà trời, kêu sai, đáp án và giải thích sao lạ lùng vậy, mất 2 câu của ngta

Thùy Dân
15:04 - 22/04/2022

Ủa câu 23 B mà :<