Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 20

  • 28365 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Sale /seɪl/

Chalk  /tʃɔːk/

Date /deɪt/

Plane  /pleɪn/

Câu B “a” được phát âm là /ɔː/ còn lại phát âm là /eɪ/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án B

Qut tắc phát âm “-ed”

-          Những động từ âm cuối là: /t/, /d/ thì phát âm là /id/

-          Những động từ âm cuối là /s/,/tʃ/, /ʃ/, /k/, /p/, /f/ thì phát âm là /t/

-          Còn lại phát âm là /d/

Toured  /tʊrd/

Jumped /dʒʌmpt/

Solved /sɒlvd/

Rained /reɪnd/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Financial /faɪˈnænʃl/

Fortunate  /ˈfɔːtʃənət/

Marvellous /ˈmɑːvələs/

Physical /ˈfɪzɪkl/

CauA trọng âm 2 còn lại trọng âm 1


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Prepare /prɪˈper/

Survive /səˈvaɪv/

Finish /ˈfɪnɪʃ/

Appeal /əˈpiːl/

Câu C trọng âm 1 còn lại trọng âm 2


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The year-end party was out of this world. We had never tasted such delicious food

Xem đáp án

Đáp án D

Out of this world = used to emphasize how good, beautiful, etc. something is: được dùng để nhấn mạnh cái gì tốt, đẹp như thế nào

Enormous:  nhiều/ to lớn

Terrific: tuệt vời , xuất sắc

Strange: lạ

Awful: dở tệ

=>Out of this world >< awful

Tạm dịch: Bữa tiệc cuối năm thật ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi chưa bao giờ thưởng thức thức ăn nào ngon như thế này.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận