Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 4

  • 28362 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức phát âm

A. production /prə’dʌk∫n/                               B. propaganda /prɒpə’gændə/

C. promotion /prə’məʊt∫n/                                   D. proceed /prə’si:d/

Phần gạch chân câu B phát âm là /prɒ/ còn lại là /prə/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án D

Kiến thức phát âm

A. express /ɪk’spres/                                           B. exciting /ɪk’saɪtɪŋ/

C. expensive /ɪk’spensɪv/                                      D. exhibition /,eksɪ’bɪ∫n/

Phần gạch chân câu D phát âm là /eks/ còn lại là /ɪks/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức trọng âm

A. geographical /dʒiə’græfikl/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi –al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ, đuôi –ic làm trọng âm rơi vào âm trước đó.

B. economics /,i:kənɒmiks/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi –ics làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

C. compulsory /kəm’pʌlsəri/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi –y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên.

D. education /,edjʊ’kei∫n/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc đuôi –ion làm trọng âm rơi vào âm trước hậu tố.

 Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai còn lại là thứ ba.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức trọng âm

A. obsolete /’ɒbsəli:t/                                       B. complete /kəm’pli:t/

C. compete /kəm’pi:t                                           D. deplete /di’pli:t/

Phương án B, C, D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 theo quy tắc: trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/ và trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài. đáp án A


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Something was strange happened yesterday has  been worrying me. I really don't know what to do.

Xem đáp án

Đáp án A

Kiến thức về mệnh đề quan hệ và đại từ bất định.

- Người ta dùng tính từ đặt ngay sau đại từ bất định để bổ sung ý nghĩa cho đại từ bất định đó. Do đó something was strangesomething strange.

- Trong một câu không để 2 động từ chia theo thì của câu. Do đó, ta có thể biến đổi thành mệnh đề quan hệ hoặc là rút gọn mệnh đề quan hệ. Do đó, something was strange something strange which

Tạm dịch: Có một điều rất lạ đã xảy ra ngày hôm qua làm tôi lo lắng. Tôi thực sự không biết phải làm gì.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận