Tổng hợp bộ đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh các năm Đề 7

  • 28482 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về phát âm

A. foot /fʊt/                                                  B. look /lʊk/

C. smooth /smu:ð/                                        D. Should flʊd/

=> Phương án C phần gạch chân được phát âm là /u:/, các phương án còn lại được phát âm là /u/.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về phát âm

Theo quy tắc phát âm của đuôi -ed thì phương án B có phần gạch chân được phát âm là /id/, các phương án còn lại được phát âm là /d/.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án B

Kiến thức về trọng âm

A. interview /'ɪntəvju:/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

B. impression /ɪm'pre(ə)n/ : từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

C. company /'kʌmp(ə)ni/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -y lam trọng âm dịch ba âm tính từ cuối1ên.

D. formally /'fɔ:məli/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -ly và -al không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

=> Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A. sponsor /'spɒnsə/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/.

B. spirit /'spɪrɪt/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vi theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

C. announce /ə'naʊns/: từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ và trọng âm rơi vào nguyên âm đôi /aʊ/.

D. survey /sə'veɪ/: là động từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn survey/'sə:veɪ/ la danh từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.


Câu 5:

As it was getting late, the boys decided to _________ the campfire and crept into their sleeping bags.

Xem đáp án

Đáp án C

Kiến thức về cụm động từ

A. put up: xây dựng, đề cử                            B. put off: trì hoãn

C. put out: dập tắt                                         D. put on: mặc, đội

Tạm dịch: Vì đã muộn rồi, những cậu con trai quyết định tắt lửa trại và chui vào túi ngủ của mình.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Trường An

P

4 tháng trước

Phuong Anh

H

3 tháng trước

Hồng Huệ DP.

Bình luận


Bình luận