Câu hỏi:

25/11/2020 1,523

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to 29.

        It is true that digital manufacturing does cut out the middle-man. More and more routine, repetitive assembly tasks will be taken (25)______ by machines. But as certain jobs disappear, new ones open up in other parts of the factory. Germany in many ways exemplifies this trend. Today, German manufacturers (26)______ three times more robots than U.S. companies, but they also still employ more humans. Relative to the size of our economies, German's manufacturing workforce is twice the size of America's.

        From its very beginning, the fourth Industrial revolution has never presented manufacturers with an

either-or choice - robots or humans. It has always been about combining the talents of (27)______ . (28) ______, it is the convergence of artificial and human intelligence that will enable manufacturers to achieve a new era of speed, flexibility, efficiency and connectivity in the 21st century. Machines have the ability to assemble things faster than any human ever could, but humans possess the analytics, domain expertise and valuable knowledge (29)______ to solve problems and optimize factory floor production.

Điền vào ô 29.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

require (v): yêu cầu                                         gain (v): đạt được

acquire (v): đạt được, thu được                       obtain (v): đạt được, giành được

Machines have the ability to assemble things faster than any human ever could, but humans possess the analytics, domain expertise and valuable knowledge (29) required to solve problems and optimize factory floor production.

Tạm dịch: Máy móc có khả năng lắp ráp mọi thứ nhanh hơn bất kỳ người nào, nhưng con người sở hữu các phân tích, chuyên môn về lĩnh vực và kiến thức quý giá cần thiết để giải quyết các vấn đề và tối ưu hóa sản xuất sàn của nhà máy.

Chọn A

Dịch bài đọc:

Đúng là sản xuất kỹ thuật số đã bỏ bớt đi người trung gian. Ngày càng thường xuyên hơn, các nhiệm vụ lắp ráp lặp đi lặp lại sẽ được đảm nhận bởi các máy móc. Nhưng khi một số công việc nhất định biến mất, những công việc mới mở ra ở các bộ phận khác của nhà máy. Đức thể hiện xu hướng này theo nhiều cách. Ngày nay, các nhà sản xuất Đức triển khai robot nhiều gấp ba lần so với các công ty Hoa Kỳ, nhưng họ vẫn sử dụng nhiều người hơn. Liên quan đến quy mô của các nền kinh tế của chúng ta, lực lượng sản xuất của Đức gấp đôi quy mô của Mỹ.

Ngay từ khi bắt đầu, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã không bao giờ đưa ra cho các nhà sản xuất một lựa chọn hoặc - robot hoặc con người. Nó luôn luôn là về sự kết hợp tài năng của cả hai. Cuối cùng, chính sự hội tụ của trí tuệ nhân tạo và con người sẽ cho phép các nhà sản xuất đạt được một kỷ nguyên mới về tốc độ, tính linh hoạt, hiệu quả và kết nối trong thế kỷ 21. Máy móc có khả năng lắp ráp mọi thứ nhanh hơn bất kỳ người nào, nhưng con người sở hữu các phân tích, chuyên môn về lĩnh vực và kiến thức quý giá cần thiết để giải quyết các vấn đề và tối ưu hóa sản xuất sàn của nhà má

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

If he improved his IT skills, he _____ a job.

Xem đáp án » 23/11/2020 5,366

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We are having a surprise party for Susan next Saturday, so don't give the secret away by saying anything to her.

Xem đáp án » 24/11/2020 4,580

Câu 3:

They advised me _____ visiting the troubled south of the country.

Xem đáp án » 23/11/2020 3,355

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The teacher had only just came in the room when the fire alarm rang

Xem đáp án » 25/11/2020 3,170

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Congo's presidential election is hoped to enable the country's first peaceful, democratic transfer of power since independence from Belgium in 1960.

Xem đáp án » 24/11/2020 3,011

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The poor old man never was able to explain what was going on to his family.

Xem đáp án » 25/11/2020 2,867

Câu 7:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It was in 1896 in Athens, Greece where the first modern Olympics were held.

Xem đáp án » 25/11/2020 2,787

Bình luận


Bình luận