Câu hỏi:

03/12/2020 174

Có những thang nhiệt độ nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có nhiều thang nhiệt độ, mỗi thang nhiệt độ do một nhà bác học quy ước và lấy tên mình làm đơn vị đo.

Trong lịch sử có nhiều thang nhiệt độ, nhưng ngày này chúng ta sử dụng ba thang nhiệt độ sau:

- Thang nhiệt độ Xen – xi – út (Celsius) do nhà bác học Celsius đề nghị.

- Thang nhiệt độ Fa – ren – hai (Fahrenheit) do nhà bác học Fahrenheit đề nghị.

- Thang nhiệt độ Ken – vin (Kenvil) do nhà bác học Kenvil đề nghị.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 955

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 918

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 815

Câu 4:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 771

Câu 5:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 765

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 725

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 577

Bình luận


Bình luận