Câu hỏi:

03/12/2020 214

Đặc điểm của sự đông đặc là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Quá trình chuyển từ thể lỏng sáng thể rắn gọi là sự đông đặc.

- Hầu hết các chất đông đặc ở nhiệt độ xác định.

- Các chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì đông đặc ở nhiệt độ đó. Các chất khác nhau thì nhiệt độ đông đặc khác nhau.

Ví dụ: Nước đá tan ở 00C thì cũng đông đặc ở 00C.

Băng phiến nóng chảy ở 800C thì cũng đông đặc ở 800C.

- Trong quá trình đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi.

Ví dụ: Đồ thị sau biểu diễn quá trình đông đặc của băng phiến. Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 diễn ra sự đông đặc, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 956

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 918

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 815

Câu 4:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 772

Câu 5:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 768

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 726

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 577

Bình luận


Bình luận