Câu hỏi:

16/12/2020 1,060

Một dung dịch có chứa các ion: NH4+ (0,1 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), và CO32- (x mol). Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Bảo toàn điện tích có: 0,1 + 0,15 = 0,1 + 2x → x = 0,075 mol

Đề kiểm tra Giữa kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 1)

m↓ = 0,075.197 = 14,775 gam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 16/12/2020 2,794

Câu 2:

Dung dịch X gồm 0,15 mol K+; 0,3 mol Mg2+; 0,25 mol Na+; a mol Cl- và b mol SO42-. Cô cạn dung dịch X thu được 61,8 gam muối khan. Giá trị của b là

Xem đáp án » 16/12/2020 1,483

Câu 3:

Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa. Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 8,96 lít khí NH3. Các phản ứng hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Tổng khối lượng muối có trong 300 ml dung dịch X là

Xem đáp án » 16/12/2020 1,298

Câu 4:

Cho các dung dịch có cùng nồng độ 0,01M: Ba(OH)2 (1); H2SO4 (2); NaOH (3); Na2SO4 (4). Thứ tự giảm dần giá trị pH của các dung dịch đó là

Xem đáp án » 16/12/2020 692

Câu 5:

Cho 2 phương trình ion rút gọn:

(1) M2+ + X  M + X2+;

(2) M + 2X3+  M2+ +2X2+.

Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 16/12/2020 619

Câu 6:

Quỳ tím hóa đỏ khi cho vào dung dịch có pH nào sau đây?

Xem đáp án » 16/12/2020 569

Bình luận


Bình luận