Câu hỏi:

14/12/2021 24,300

Một dung dịch có pH = 5, đánh giá nào dưới đây là đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

pH = -log[H+]

⇒ [H+] = 10-pH = 10-5M

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch HCl có pH = 3. Cần pha loãng dung dịch axit này (bằng nước) bao nhiêu lần để thu được dung dịch HCl có pH = 4?

Xem đáp án » 13/12/2021 153,112

Câu 2:

Giá trị pH của dung dịch HCl 0,001M là

Xem đáp án » 01/11/2019 100,135

Câu 3:

Lấy 500 ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1,98M và H2SO4 1,1M trộn với V lít dung dịch chứa NaOH 3M và Ba(OH)2 4M thì trung hòa vừa đủ. Giá trị của V là:

Xem đáp án » 13/12/2021 39,941

Câu 4:

Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Vậy nồng độ H+ trong đó là:

Xem đáp án » 01/11/2019 35,448

Câu 5:

Cô cạn dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+; 0,1 mol Cu2+; 0,2 mol SO42- và 1 lượng ion Cl- thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Xem đáp án » 01/11/2019 18,129

Câu 6:

Trộn 100ml H2SO4 0,2M với 400ml HCl 0,05M. Giá trị pH của dung dịch thu được

Xem đáp án » 01/11/2019 14,585

Bình luận


Bình luận