175 Bài tập Sự điện li cơ bản, nâng cao có lời giải (P3)

  • 7504 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 2:

Có 4 lọ dung dịch riêng biệt: X, Y, Z và T chứa các chất khác nhau trong số 4 chất: (NH4)2CO3, KHCO3, NaNO3, NH4NO3. Bằng cách dùng dung dịch Ca(OH)2 cho lần lượt vào từng dung dịch, thu được kết quả sau: Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án

T vừa tạo khí NH3, vừa tạo kết tủa  T là (NH4)2CO3

X tạo kết tủa trắng  X là KHCO3.

Y tạo khí NH3 Y là NH4NO3.

Z không có hiện tượng  Z là NaNO3.

Đáp án B


Câu 3:

Một dung dịch có pH = 5, đánh giá nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

pH = -log[H+]

⇒ [H+] = 10-pH = 10-5M


Câu 4:

Lấy 500 ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1,98M và H2SO4 1,1M trộn với V lít dung dịch chứa NaOH 3M và Ba(OH)2 4M thì trung hòa vừa đủ. Giá trị của V là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

nH+=2.nH2SO4+nHCl=2.1,1.0,5+1,98.0,5=2,09mol

nOH=nNaOH+nBa(OH)2=3V+2.4V=11V  mol

Phản ứng trung hòa: nOHphản ứngnH+ phản ứng

⇒ 11V = 2,09

⇒ V = 0,19 lít


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận